Polityka prywatności.

Click here for an English version of Privacy policy / Kliknij żeby zobaczyć angielską wersję Polityki prywatności.
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Veles Productions Sp. z o o z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176239, numer NIP 712 016 2074, o kapitale zakładowym wynoszącym 9 918 000,00 zł (zwany dalej: „Administratorem”)

  Dane kontaktowe Administratora:

  Adres korespondencyjny: Veles Productions Sp. z o o, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, Polska
  Adres e-mail: contact@velesproductions.com
 2. INFORMACJE OGÓLNE Administrator zapewnia, że ze swojej strony dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony praw oraz interesów osób, których dane osobowe przetwarzane są w związku z korzystaniem ze strony internetowej Administratora. Administrator zapewnia, że zbierane przez nas dane są:
  1. przetwarzane wyłącznie w celu realizacji określonych celów mających w oparcie w stosowanych przepisach prawa, w tym w szczególności przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
  2. przetwarzanie wyłącznie na podstawie prawnej, jaką dają nam przepisy RODO,
  3. przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia określonego celu przetwarzania.
 3. DEFINICJE Ilekroć w treści niniejszej Polityki Prywatności użyte zostanie pojęcie pisane wielką literą należy rozumieć je w następujący sposób:
  1. Administrator – Veles Productions Sp. z o o, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, Polska.
  2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  3. Informacje Anonimowe informacje o Użytkowniku dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, dostarczane Administratorowi za pośrednictwem poszczególnych narzędzi przez niego wykorzystywanych, między innymi takich jak Google Analytics. Z uwagi jednak na rodzaj gromadzonych informacji, Administrator nie ma możliwości przypisania ich do konkretnego użytkownika.
  4. Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  5. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
  6. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane dalej Rozporządzeniem lub RODO]).
  7. Serwis – oznacza stronę internetową, aplikację lub usługę, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie velesproductions.com.
  8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  9. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Serwisu.
 4. CEL PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. komunikacji z Użytkownikiem Serwisu – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3. informowania o ofertach pracy oraz gromadzenia dokumentów aplikacyjnych w ramach prowadzonych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podejmowania działań prowadzących do zawarcia umowy oraz na podstawie zgody Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  4. dostosowania i rozwoju funkcjonalności Serwisu, w tym jego struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez Serwis usług z użyciem technologii gromadzącej oraz przetwarzającej dane zapisane w plikach cookies, m.in. poprzez zastosowanie mechanizmów monitorujących aktywność podczas korzystania z witryny – na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora oraz zgody Użytkowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
  5. prowadzenia działań analitycznych oraz statystycznych przy korzystaniu w tym celu z Informacji Anonimowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.
  6. tworzenia archiwum w przypadku zaistnienia po stronie Administratora konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia przez Użytkowania lub osoby trzecie określonych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH WRAZ Z OPISEM SPOSOBU ICH PRZETWARZANIA
  1. W celach związanych z komunikacją z Użytkownikiem Administrator przetwarza w szczególności takie Dane Osobowe jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz język, w którym Użytkownik chce porozumiewać się z Administratorem. Ponadto przetwarzane są również inne Dane Osobowe podane przez Użytkowania w treści prowadzonych korespondencji. Podanie tych Danych Osobowych jest w tym zakresie dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem jak również możliwości późniejszej obsługi korespondencji przez Administratora. Administrator wskazuje, że na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości zastrzega sobie prawo do archiwizacji historii korespondencji prowadzonej z poszczególnym Użytkownikiem. W związku z powyższym Użytkownik może zwrócić się do Administratora z żądaniem o udostępnienie mu historii zarchiwizowanej korespondencji oraz jej usunięcia.
  2. W celach związanych z prowadzonym procesem rekrutacji Administrator przetwarza w szczególności następujące Dane Osobowe kandydatów: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kompetencjach zawodowych oraz dotychczasowym doświadczeniu, oraz inne dane przekazane bezpośrednio przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych.
  3. W celu optymalizacji Serwisu, wprowadzania nowych funkcjonalności oraz obsługi serwisu Administrator podejmuje szereg działań analitycznych oraz statystycznych z wykorzystaniem w tym celu Informacji Anonimowych oraz plików cookies dostarczanych przez określone narzędzia takie jak Google Analytics. Administrator nie ma możliwości zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Informacji Anonimowych ponieważ z uwagi na poziom ich ogólności nie jest w stanie przypisać ich do konkretnego Użytkownika. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies znajduje się w naszej Polityce cookies.
 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  1. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane na potrzeby procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasu wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko. W przypadku wyrażenia zgody na pozostawienie dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji dane będą przechowywane przez 12 miesięcy liczone od daty wyrażenia przez danego kandydata zgody na ich dalsze przetwarzanie na poczet przyszłych rekrutacji.
  2. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane w celach komunikacji z Użytkownikiem oraz obsługi korespondencji przetwarzane będą do momentu zakończenia komunikacji z Użytkownikiem, chyba, że z uwagi na potrzebę wykazania przebiegu prowadzonej korespondencji w przyszłości, niezbędne będzie dokonanie jej archiwizacji. W takich przypadkach Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić przez jaki okres korespondencja podlegać będzie archiwizacji.
  3. Dane Osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem oraz obroną roszczeń przetwarzane będą przez Administratora do czasu przedawnienia określonych roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa.
  4. Dane Osobowe związane z tworzonym przez Administratora archiwum będą przetwarzane do momentu utraty ich przydatności.
 7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  1. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane:
   1. hostingodawcy, na którego serwerze przechowywane są Dane Osobowe Użytkownika,
   2. podmiotom świadczącym usługi prawne związane z działalnością Administratora,
   3. podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z działalnością Administratora,
   4. innym niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Administratora informacji związanych z prowadzoną przez niego działalnością, które mogą również obejmować Dane Osobowe,
   5. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne,
   6. urzędom skarbowym oraz organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności takim jak sądy, prokuratury, służby policyjne oraz służby bezpieczeństwa,
  2. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W związku z wykorzystywaniem przez Administratora narzędzi dostarczanych przez podmioty przechowujące Dane Osobowe na serwerach zlokalizowanych na terytorium państw trzecich w tym w szczególności w USA. Przekazywanie Danych Osobowych Użytkownika będzie wówczas dokonywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, zapewniających odpowiednie zabezpieczenie w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osób, których dotyczą.
 8. INFORMACJE O TWOICH PRAWACH
  1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych Użytkowania, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
   1. Prawo dostępu do Danych Osobowych – Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy jego Dane Osobowe są przetwarzane natomiast w przypadku ich przetwarzania jest uprawniony do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów ich przetwarzania, w tym w szczególności jaki jest cel przetwarzania oraz kategorie ich przetwarzania. Użytkownik ma także prawo żądać dostarczenia kopii Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu.
   2. Prawo do sprostowania przetwarzanych Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo do sprostowania nieprawdziwych Danych Osobowych. Ponadto ma również prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia lub usunięcia błędnych lub mylnych informacji w zakresie swoich Danych Osobowych.
   3. Prawo do usunięcia Danych Osobowych Użytkownika (prawo do bycia zapomnianym) – przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia Danych Osobowych i wyłącznie w sytuacjach, w których Administrator nie ma innej podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania.
   4. Prawo do ograniczenia przetwarzanych Danych Osobowych do określonego celu – w sytuacji, gdy zdaniem Użytkownika Dane Osobowe posiadane przez Administratora są przetwarzane w sposób nieprawidłowy lub bezpodstawny, Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań.
   5. Prawo do przenoszenia Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dostarczone Administratorowi Dane Osobowe. Ponadto, ma prawo przesłać otrzymane dane innemu administratorowi. Użytkownik ma również prawo żądania, by jego Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
   6. Prawo do wniesienia sprzeciwu – Użytkownikowi ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
   7. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych – Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do wycofania uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonywanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
   8. Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – w przypadku uznania, że Administrator przetwarza Dane Osobowe w sposób niezgodny z obwiązującymi przepisami prawa, Użytkownik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W przypadku chęci skorzystania z wyżej opisanych praw, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: gdpr@velesproductions.com.
 9. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU Dane Osobowe Użytkownika nie będą profilowane.
 10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH Administrator stosuje odpowiednio dobrane środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie określonych standardów bezpieczeństwa w zakresie przetwarzanych przez niego Danych Osobowych. Ochrona Danych Osobowych zapewniana jest przez stosowanie określonych systemów oraz procedur mających na celu zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych przed ich ujawnieniem osobom niepożądanym. Ponadto pozyskane przez Administratora Dane Osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.
 11. PRAWA AUTORSKIE Wszystkie materiały publikowane na naszych stronach objęte są prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści jak i zdjęć tworzonych przez naszą redakcję. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku jest łamaniem prawa polskiego.

16 maja 2023 r.